Ausstellungen und Veranstaltungen von Andreu Ginestet

Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Radiosendung in Castellar del Vallès

18. Juni 2024 – 8:00 - 26. Juni 2024 – 17:00

Es erfolgte am 18.6.2024 eine kurze Radiosendung mit dem Künstler Andreu Ginestet in Castellar del Vallès.

Radiosendung abspielen:

Begleittext katalanisch:

Artistes per la pau

Andreu Ginestet, Frank N, Irina Sinkevych i Oksana Tytenko són els artistes protagonistes del llibre ‚Frieden·Pau·Paz·Peace‘; es presenta dimecres a la biblioteca

Marina Antúnez

Andreu Ginestet presenta el llibre Frieden·Pau·Paz·Peace, aquest dimecres 19 de juny, a les 19 hores, a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Ginestet és artista, escultor i mediador nuclear. A la presentació l’acompanyaran Yolanda Bandrés, llicenciada en Història Merdieval amb experiència en ajuda humanitària i solidaritat internacional, i Joan Huerva Subirachs, dissenyador de models de gestió social descentralitzats mitjançant l’ús de dades massives per fer front als nous reptes de la societat. Ginestet és català però viu a Alemanya des del 2012 perquè “els mediadors de pau hem de ser neutres, hem de finançar el procés de pau nosaltres mateixos. Des de Catalunya em resultava molt car, fer tants viatges”.

Per fer el llibre per la pau, s’ha unit costat de tres artistes més, que són Frank N, Irina Sinkevyich i Oksana Titenko, les dues darreres, unes artistes ucraïneses que fan fugir de la guerra. Al llibre, hi publiquen l’obra explicant la relació dels quatre artistes amb el grup espanyol format per Yolanda Bandrés, Yolanda Mora, Marcello Scotti i Joan Huerva, “persones que ja treballem juntes des de fa dos anys amb el procés de pau”. El projecte va ser impulsat per Frank N. Tots quatre són activistes per la pau i formen part d’un col·lectiu més nombrós d’artistes que es mouen en aquesta direcció. “Els artistes, només de mirar-nos als ulls, i mirar a través dels seus ulls, entenem com és l’altra persona”.

El que vol remarcar amb aquest títol és que la pau és un fenomen internacional, i no només això, sinó que ha de ser un fenomen popular. Els representants de la pau en les institucions internacionals, els diplomàtics silenciosos, no tindran legitimitat. “Amb la covid s’ha despistat molt el públic, les crisis no venen per casualitat”.

No només es farà la presentació del llibre sinó també la presentació conjunta internacional dels artistes per la pau. “Són persones que treballem a nivell internacional, coincidint amb el tema de la pau, i el grup creix”.

El més important per a ells és arribar al públic. Si segueix darrere d’una negativa de guerra, “aquesta narrativa no porta enlloc, no és dir que Rússia és el dimoni i l’hem de vèncer per tenir la pau”. Això implica, a tall d’exemple, que els artistes d’Alemanya que van en contra de la narrativa del govern no venguin obra. Les colles d’artistes que treballaven juntes abans de la covid s’han apagat. Ha estat una jugada prèvia en tot el planeta.

Ginestet reconeix que la mediació nuclear és molt esgotadora. “Ningú no té ni idea del que es negocia darrere de la porta, és molt esgotador, passem molta por, és un estat de por en permanència”.

Aquestes situacions s’han de saber assumir. L’any 2019, l’Andreu es va aturar un temps. Diplomàtics i militars francesos el van reclamar, i ell va reprendre la mediació de pau, després d’uns mesos de parèntesi.

Les negociacions de guerra nuclear es fan aproximadament cada dos anys. “No som un Jimmy Carter, però el llibre demostra que els artistes som la llavor de la pau al món”.

Escolta l’entrevista: https://www.lactual.cat/cultura/artistes-pau_51089_102.html

Begleittext Englisch:

Andreu Ginestet presents the book Frieden-Pau-Paz-Peace-Peace, this Sunday, June 19, at 7 pm, at the Antoni Tort Municipal Library. Ginestet is an artist, sculptor and nuclear mediator. He will be accompanied at the presentation by Yolanda Bandrés, a graduate in Medieval History with experience in humanitarian aid and international solidarity, and Joan Huerva Subirachs, designer of decentralized social management models using mass data to face the new challenges of society. Ginestet is Catalan but has lived in Germany since 2012 because „peace mediators have to be neutral, we have to finance the peace process ourselves. From Catalonia it was very expensive for me to make so many trips“.

To make the book for peace, he has joined forces with three other artists, Frank N, Irina Sinkevyich and Oksana Tytenko, the latter two Ukrainian artists who escaped from the war. In the book, they publish the work explaining the relationship of the four artists with the Spanish group formed by Yolanda Bandrés, Yolanda Mora, Marcello Scotti and Joan Huerva, „people who have been working together for two years with the peace process“. The project was promoted by Frank N. All four are activists for peace and are part of a larger group of artists who are moving in this direction: „Artists, just by looking into our eyes, and looking through their eyes, we understand what the other person is like“.

What he wants to emphasize with this title is that peace is an international phenomenon, and not only that, but it must be a popular phenomenon. The representatives of peace in international institutions, the silent diplomats, will not have legitimacy. „The public has been very distracted by the covid, and crises do not come by chance“.

Not only will there be the presentation of the book, but also the international joint presentation of the artists for peace. „They are people who work at an international level, coinciding with the theme of peace, and the group is growing“.

The most important thing for them is to reach the public. If it continues behind a war denial, „this narrative does not carry over, it is not to say that Russia is the demon and we have to win over Russia to have peace“. This implies, as an example, that artists in Germany who go against the government’s narrative do not sell artwork. The groups of artists who worked together before the COVID crisis have shut down. It has been a pre-emptive move across the planet.

Ginestet acknowledges that nuclear mediation is very exhausting. „No one has any idea what is being negotiated behind the door, it is very exhausting, we go through a lot, it is a permanent state of fear“.

Such situations have to be dealt with. In 2019, Andreu took some time. French diplomats and military officers called on him, and he resumed peace mediation, after a few months of standoffishness.

Nuclear war negotiations take place approximately every two years. „We are no Jimmy Carter, but the book shows that artists are the key to peace in the world“.

Listen to the interview.

Begleittext Deutsch:

Andreu Ginestet stellt an diesem Sonntag, 19. Juni, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Antoni Tort das Buch Frieden-Pau-Paz-Frieden-Frieden vor. Ginestet ist Künstler, Bildhauer und nuklearer Vermittler. Begleitet wird er von Yolanda Bandrés, die ein Studium der mittelalterlichen Geschichte absolviert hat und über Erfahrungen im Bereich der humanitären Hilfe und der internationalen Solidarität verfügt, sowie von Joan Huerva Subirachs, der Modelle für ein dezentralisiertes Sozialmanagement entwickelt, bei dem Massendaten genutzt werden, um den neuen Herausforderungen der Gesellschaft zu begegnen. Ginestet ist Katalane, lebt aber seit 2012 in Deutschland, denn „Friedensvermittler müssen neutral sein, wir müssen den Friedensprozess selbst finanzieren. Von Katalonien aus war es für mich sehr teuer, so viele Reisen zu unternehmen“.

Für das Buch für den Frieden hat er sich mit drei anderen Künstlern zusammengetan: Frank N., Irina Sinkevyich und Oksana Tytenko, zwei ukrainische Künstler, die vor dem Krieg geflohen sind. In dem Buch veröffentlichen sie das Werk, in dem sie die Beziehung der vier Künstler zu der spanischen Gruppe von Yolanda Bandrés, Yolanda Mora, Marcello Scotti und Joan Huerva erläutern, „die sich seit zwei Jahren gemeinsam für den Friedensprozess einsetzen“. Das Projekt wurde von Frank N. gefördert. Alle vier sind Aktivisten für den Frieden und gehören zu einer größeren Gruppe von Künstlern, die sich in diese Richtung bewegen: „Wenn wir Künstler uns in die Augen schauen und durch ihre Augen sehen, verstehen wir, wie der andere ist“.

Was er mit diesem Titel betonen will, ist, dass der Frieden ein internationales Phänomen ist, und nicht nur das, sondern dass er ein Volksphänomen sein muss. Die Vertreter des Friedens in den internationalen Institutionen, die stillen Diplomaten, werden keine Legitimität haben. „Die Öffentlichkeit ist durch den Kovid sehr abgelenkt worden, und Krisen kommen nicht von ungefähr“.

Neben der Präsentation des Buches wird es auch eine internationale Gemeinschaftspräsentation der Künstler für den Frieden geben. „Es handelt sich um Menschen, die auf internationaler Ebene zum Thema Frieden arbeiten, und die Gruppe wächst“.

Das Wichtigste für sie ist, die Öffentlichkeit zu erreichen. Wenn sie weiterhin den Krieg leugnet, „trägt dieses Narrativ nicht weiter, denn es geht nicht darum zu sagen, dass Russland der Dämon ist und wir Russland besiegen müssen, um Frieden zu haben“. Das bedeutet zum Beispiel, dass Künstler in Deutschland, die sich gegen das Narrativ der Regierung stellen, keine Werke verkaufen. Die Künstlergruppen, die vor der COVID-Krise zusammenarbeiteten, haben sich aufgelöst. Das war ein Vorstoß, der überall auf der Welt gemacht wurde.

Ginestet räumt ein, dass die nukleare Mediation sehr anstrengend ist. „Niemand hat eine Ahnung, was hinter der Tür verhandelt wird, es ist sehr anstrengend, wir machen viel durch, es ist ein permanenter Zustand der Angst“.

Mit solchen Situationen muss man umgehen können. Im Jahr 2019 nahm sich Andreu eine Aus-Zeit. Französische Diplomaten und Militärs riefen ihn an, und er nahm die Friedensvermittlung nach einigen Monaten der Untätigkeit wieder auf.

Verhandlungen über einen Atomkrieg finden etwa alle zwei Jahre statt. „Wir sind nicht Jimmy Carter, aber das Buch zeigt, dass Künstler der Schlüssel zum Frieden in der Welt sind“.

Das Interview anhören.

Details

Beginn:
18. Juni 2024 – 8:00
Ende:
26. Juni 2024 – 17:00
Webseite:
https://www.lactual.cat/cultura/artistes-pau_51089_102.html

Veranstalter

Radio Castellar del Vallès: Actual
Veranstalter-Website anzeigen

Veranstaltungsort

Radio Sender Castellar del Vallès
Carrer Major 74
Castellar del Vallès, Catalunya 08211 Spanien
Google Karte anzeigen
Veranstaltungsort-Website anzeigen

Vergangene Veranstaltungen und Ausstellungen:

Translate »